Walne Zebranie Członków - 2018 r.

2018-02-19

Zawiadomienie
Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków odbędzie się 7 marca (środa) 2018 r.
 o godz. 16:00 - w pierwszym terminie
 o godz. 16:30 - w drugim terminie
w sali konferencyjnej Biblioteki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.

Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok-prezes.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
8. Przedstawienie Programu Działania na 2018 r.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia na rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania.