Walne Zebranie Członków - 2021

2021-10-12 11:46

Jelenia Góra, 12 października 2021 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków odbędzie się 26 października (wtorek) 2021 r.

o godz. 15:15 - w pierwszym terminie
o godz. 15:45 - w drugim terminie

w sali konferencyjnej Biblioteki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.
Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia i uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2020 r..
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
8. Przedstawienie Programu Działania na następną kadencję.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia na następna kadencję.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.

11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia: Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Otrzymują: członkowie Stowarzyszenia

Za Zarząd Stowarzyszenia
Marek Gołębiowski