Walne Zebranie Członków - komunikat

2022-03-31 12:00

Jelenia Góra, 31 marca 2022 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się 14 kwietnia (czwartek) 2022 r.
• o godz. 15:15 - w pierwszym terminie
• o godz. 15:45 - w drugim terminie
w sali Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. (blok nr 3, 3 piętro)
Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia i uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2020 r..
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
8. Przedstawienie Programu Działania na następny okres.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania.

Otrzymują: członkowie Stowarzyszenia

Za Zarząd Stowarzyszenia
Marek Gołębiowski